•  ผลการพิจารณา ตามมาตรา 9 (1)
  •  นโยบายหรือการตีความ ตามมาตรา 9 (2)
  •  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามมาตรา 9 (3)
  •  คู่มือหรือคำสั่ง ตามมาตรา 9 (4)
  •  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงมาตรา 7 วรรคสอง ตามมาตรา 9 (5)
  •  สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ตามมาตรา 9 (6)
  •  มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติครม ตามมาตรา 9 (7)
  •  ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมกำหนด ตามมาตรา 9 (8)
ที่อยู่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

Tak Provincial Irrigation Information Center

Develop&Design : Mr.Kawanchai Thongkam
Web Director by : Mr.Chakraphun Charuwat
Create Date : 04-09-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 055-893628
 055-893604

http://info.ridtak.org/
charuwatb@gmail.com