เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4

โครงการชลประทานตาก กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

      โครงการชลประทานตาก ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นอย่างดีและได้มีการสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังกล่าว โดยนอกจากจัดให้มีสถานที่ไว้ไว้บริการประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลตามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย สำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง

ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานธุรการ ฝ่ายบริหาร โครงการชลประทานตาก เลขที่ 105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
และมีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ประกอบด้วย

  1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

     โครงการชลประทานตาก  ได้เพิ่มช่องทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการชลประทานตาก ในชื่อว่า http://www.ridtak.org ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เริ่มนับสถิติการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ซึ่งในปัจจุบันแต่ละปีจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้นปีละ 20,000 ip address ในการเข้าเยี่ยมชม ทั้งยังได้ดำเนินการจัดทำ Fanpage ของโซเชียลมิเดียอย่าง Facebook เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการชลประทานตาก รวมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละวัน ปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจดังกล่าว 614 คน
Website คป.ตาก : http://www.ridtak.org
URL Fanpage : https://www.facebook.com/takatrid/

ความเป็นมาของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกิดขึ้นโดยมีการยกร่างกฎหมายในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากในยุคนั้นได้เน้นกระบวนการที่โปร่งใสในระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้งคณะกรรมการ ยกร่างกฎหมายเรื่องนี้ขึ้น โดยได้มีการจัดทำร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ดำเนินการยกร่างสำเร็จในระดับหนึ่ง ทำให้แนวความคิดในเรื่องกฎหมายข้อมูลข่าวสารแพร่หลายออกมาอย่าง กว้างขวาง แต่ขณะนั้นไม่มีโอกาสเสนอต่อรัฐสภา จนกระทั่งในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้มีการเสนอรัฐสภามีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และได้มีการประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นมา

ที่อยู่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

Tak Provincial Irrigation Information Center

Develop&Design : Mr.Kawanchai Thongkam
Web Director by : Mr.Chakraphun Charuwat
Create Date : 04-09-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 055-893628
 055-893604

http://info.ridtak.org/
charuwatb@gmail.com